DAINGANXANH.COM

10 yếu tố đánh giá chất lượng trường học

10 yếu tố đánh giá chất lượng trường học theo chương trình hành động Dakar -2000 UNESCO
1. Người học khoẻ mạnh, được nuôi dạy tốt, được khuyến khích để có động cơ học tập chủ động.
2. Giáo viên thạo nghề, được động viên đúng mức.
3. Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
4. Chương trình giáo dục thích hợp với người dạy và người học.
5. Thiết bị, công nghệ, học liệu giáo dục thích hợp, dễ tiếp cận.
6. Môi trường học tập vệ sinh, an toàn, lành mạnh.
7. Hệ thống đánh giá thích hợp với môi trường, quá trình và kết quả giáo dục.
8. Hệ thống quản lý giáo dục có tính tham gia và dân chủ.
9. Tôn trọng và thu hút được cộng đồng cũng như nền văn hoá địa phương trong hoạt động giáo dục.
10. Các thiết chế đầy đủ; chương trình giáo dục có nguồn lực thích hợp, thoả đáng và bình đẳng.


Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *