LoTi Framework

Levels of Technology Implementation (LoTi) Breakdown In 1994, Dr. Christopher Moersch developed the Levels of Technology Implementation (LoTi) scale in an effort to accurately measure authentic classroom technology use. This scale focuses on the use of technology as an interactive learning medium because this particular component has the greatest and lasting impact on classroom pedagogy and is […]

Lại chuyện Giáo dục Việt Nam

Đánh giá thực trạng giáo dục Việt Nam, tài liệu chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (2002, tr.14) đã khẳng định: “Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới. Chương trình giáo dục còn nặng tính hàn lâm, kinh viện, nặng về thi cử, chưa chú trọng đến tính sáng tạo, […]