Các lỗi thường mắc trong suy nghĩ/nhận thức và cách điều chỉnh

Các lỗi thường mắc trong suy nghĩ/nhận thức •Trầm trọng hóa/quan trọng hoá vấn đề •Tuyệt đối hóa •Suy luận tuỳ tiện •Khái quát hoá vội vàng/thái quá •Tự vận vào mình/ tự ám thị tiêu cực •Chủ quan coi thường •Cảm giác vô tích sự, vô giá trị của cá nhân •Chú ý vào […]

10 yếu tố đánh giá chất lượng trường học

10 yếu tố đánh giá chất lượng trường học theo chương trình hành động Dakar -2000 UNESCO 1. Người học khoẻ mạnh, được nuôi dạy tốt, được khuyến khích để có động cơ học tập chủ động. 2. Giáo viên thạo nghề, được động viên đúng mức. 3. Phương pháp và kỹ thuật dạy […]