Nội dung chủ yếu, đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp quản lý

Để quản lý có hiệu quả một tổ chức, cùng với việc tuân thủ đúng các nguyên tắc quản lý các nhà quản lý cần phải vận dụng sáng tạo và linh hoạt các phương pháp quản lý. Phương pháp quản lý là tổng thể những cách thức tác động có hướng đích của chủ […]