Phân biệt giữa kiểm tra và giám sát của Đảng

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, […]