Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975-1986

Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1975-1986. Thành tựu và bài học kinh nghiệm. 1. Hoàn cảnh lịch sử Tình hình quốc tế Vào những năm cuối thập kỷ 80, tình hình quốc tế đã và đang diễn ra những biến đổi to lớn, […]

Trích dẫn tài liệu theo quy định của Học viện chính trị khu vực II

Chia sẻ endnote style theo quy định trích dẫn của Học viện chính trị khu vực II mới bạn hành năm 2021 (Hướng dẫn số 01-HD/HVCTKVII, ngày 20/5/2021). Tải phần mềm và style dưới đây: Phần mềm Endnote X9  HCMA-dainganxanh.ens (Tải file HCMA-dainganxanh.ens về và lưu vào thư mục Styles trong thư mục cài đặt […]