Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. “Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ […]

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Tiêu chí Cán bộ Công chức Viên chức Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019 Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi năm 2019Nghị định 138/2020 Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019Nghị định số 115 năm 2020 Định nghĩa Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, […]