9 năng lực, 6 phẩm chất cần trang bị cho học sinh THPT

Các nhà khoa học giáo dục Việt Nam đã đề xuất định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục trung học phổ thông những năm sắp tới như sau:

1. Các phẩm chất

1.1. Yêu gia đình, quê hương, đất nước
1.2. Nhân ái, khoan dung
1.3. Trung thực, tự trọng, chí công vô tư
1.4. Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó
1.5. Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
1.6.  Thực hiện nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật

2. Các năng lực chung

2.1. Năng lực tự học
2.2. Năng lực giải quyết vấn đề
2.3. Năng lực sáng tạo
2.4. Năng lực tự quản lý
2.5. Năng lực giao tiếp
2.6. Năng lực hợp tác
2.7. Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
2.8. Năng lực sử dụng ngôn ngữ
2.9. Năng lực tính toán