Sách: Introduction to Arduino

This book is different than many Arduino books in that it expects no previous knowledge in electronics or programming. Instead of going into depth teaching those topics, it teaches only enough so that you can make things. In this book, you will: Use lights to quickly learn basic programming concepts Make noise and music on … Read more

dainganxanh LMS

Đăng nhập vào hệ thống LMS: User ID Password Remember me? Log in   dainganxanh LMS là hệ thống quản lý học tập trực tuyến để tổ chức các lớp tập huấn, các khóa học theo hình thức E-Learning và dạy học theo mô hình Blended. Các course hiện có – Lập trình Scratch – … Read more

Khóa học Lập trình vi điều khiển Robotics

Yêu cầu Học sinh đã biết về lập trình căn bản; Học sinh chưa biết về lập trình thì cần tham gia một vài buổi bổ túc về lập trình trước khi học (hoặc tham gia đầy đủ khóa lập trình căn bản tại VietSchool). Học sinh cần có laptop để sử dụng trong buổi … Read more