dainganxanh

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Mời mọi người góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính...

Continue reading...

Văn hóa chính trị

1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ 1.1. Khái niệm văn hóa chính trị Văn hóa chính trị là một bộ phận, một phương diện của văn hóa nói chung. Để hiểu biết sâu sắc về văn hóa chính trị, cần thiết phải làm rõ khái niệm...

Continue reading...

Trích dẫn tài liệu theo quy định của Học viện chính trị khu vực II

Chia sẻ endnote style theo quy định trích dẫn của Học viện chính trị khu vực II mới bạn hành năm 2021 (Hướng dẫn số 01-HD/HVCTKVII, ngày 20/5/2021). Tải phần mềm và style dưới đây: Phần mềm Endnote X9  HCMA-dainganxanh.ens (Tải file HCMA-dainganxanh.ens về và lưu vào thư mục Styles...

Continue reading...