Không mang súng nên bắn bằng phone được mấy tấm.
Thành phố bến tre, tháng 3 năm 2016

Đền An Hội – Bến Tre

Chợ Bến Tre