Blended learning on practice – Case studies from leading schools

Tài liệu về dạy học kết hợp phương pháp tổ chức dạy học truyền thống và e-learning

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]

https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB