Cài SublimeText để code Python

Share key SublimeTex Bước 1. Sửa file host để không bị check bản quyền từ server: Window:C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts Mac/Linux: /etc/hosts 127.0.0.1 www.sublimetext.com 127.0.0.1 sublimetext.com 127.0.0.1 sublimehq.com 127.0.0.1 telemetry.sublimehq.com 127.0.0.1 license.sublimehq.com 127.0.0.1 45.55.255.55 127.0.0.1 45.55.41.223 0.0.0.0 license.sublimehq.com 0.0.0.0 45.55.255.55 0.0.0.0 45.55.41.223 Bước 2. Điền key cho Sublime Text —– BEGIN LICENSE —– Member J2TeaM Single User License … Read more

Computational Thinking Education

Caters to readers who want to understand the importance of computational thinking and how to implement it in education Demonstrates how computational thinking is currently being integrated into subject learning in K-12 education Explores teachers’ professional development in connection with computational thinking education. This This book is open access under a CC BY 4.0 license.This … Read more

Giáo trình Hướng dẫn lập trình Python cơ bản

Tài liệu của THE DARIU FOUNDATION Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao và dễ tiếp cận hơn đối với những người mới bắt đầu học ngôn ngữ lập trình. Nếu so sánh Python với các ngôn ngữ truyền thống như Pascal hay C thì mức độ phức tạp của Python là thấp … Read more

Sách: Introduction to Arduino

This book is different than many Arduino books in that it expects no previous knowledge in electronics or programming. Instead of going into depth teaching those topics, it teaches only enough so that you can make things. In this book, you will: Use lights to quickly learn basic programming concepts Make noise and music on … Read more

Khoa học máy tính cần được coi là kiến thức phổ thông

Khoa học máy tính là lĩnh vực bao gồm tất cả những gì liên quan đến việc nghiên cứu về tính toán. Lập trình chỉ là một phần của khoa học máy tính, đó là cách mà con người ra lệnh cho máy tính thực hiện công việc theo yêu cầu. Khoa học máy tính … Read more

Mời tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Bình Phước lần thứ IV (2016-2017)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV (2016-2017), nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Phước. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp … Read more