Lập trình Python

Loạt bài học lập trình Python cho người mới bắt đầu đến nâng cao

Khóa học “Python Thực chiến”

Huấn luyện viên: ThS. Nguyễn Văn Nghiêm (dùng thuật ngữ “huấn luyện viên” cho đúng tinh thần thực chiến) Khóa học gồm 18 Chủ đề, từ nhập môn đến thực chiến để người học khi đã gia nhập “Thiếu lâm tự” có thể vượt qua “Thập bát Đồng nhân trận”...

Continue reading...

Code Python trên vnoi.info

Ghi chú làm việc với vnoi Get input khi code Python trên https://oj.vnoi.info ta sử dụng cú pháp: from sys import stdin as f Sau đó sử dụng biến  f  là một biến đã được trỏ vào file input. Dữ liệu ra chỉ cần print() Ví dụ: input có dạng...

Continue reading...

Python: Bài 6. Biến, Hằng

1. Biến và câu lệnh gán Biến là một đối tượng trong chương trình. Mỗi biến sẽ có một vị trí riêng trong bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu (giá trị) được gán. Biến trong Python được đặt theo nguyên tắc định danh (xem lại mục 2.2). Câu lệnh...

Continue reading...