Python: Bài 6. Biến, Hằng

1. Biến và câu lệnh gán Biến là một đối tượng trong chương trình. Mỗi biến sẽ có một vị trí riêng trong bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu (giá trị) được gán. Biến trong Python được đặt theo nguyên tắc định danh (xem lại mục 2.2). Câu lệnh gán giá trị cho biến … Read more

Python: Bài 2. Từ khóa và định danh

1. Từ khóa (keywords) Từ khóa (keyword) là những tên dành riêng của Python, chúng được định nghĩa sẵn để sử dụng. Chúng ta không thể dùng keyword để đặt tên biến, tên hàm hoặc bất kỳ đối tượng nào trong chương trình. Ví dụ một số keyword: True, False, await, else, import, pass, break, … Read more

Python: Bài 1. Cài đặt môi trường

Python là gì ? print(‘Python là gì?’) Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python vừa hướng thủ tục (procedural-oriented), vừa hướng đối tượng (object-oriented) đồng thời có thể nhúng vào ứng dụng như một giao tiếp kịch bản … Read more