Công nghệ thông tin

Blended learning on practice

Blended learning on practice – Case studies from leading schools Tài liệu về dạy học kết hợp phương pháp tổ chức dạy học truyền thống và e-learning [embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ] https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB

Continue reading...

Gỡ bỏ password protected Excel

Chạy VB Editor (Alt+F11) Double Click sheet đang protected , dán đoạn code dưới đây vào và nhấn F5. Sub PasswordBreaker() If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation Else If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ dang bi khoa, ban co muon...

Continue reading...

Phóng to hình ảnh

Image Enlarger Một công cụ trực tuyến cho phép tăng kích thước những tấm anh nhỏ mà không làm giảm chất lượng hay biến dạng  hình ảnh. Công cụ cung cấp nhiều phương pháp lấy mẫu cho  phép sử dụng nhiều dạng file ảnh khác nhau và xuất ra một danh sách...

Continue reading...