Các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS

Tài liệu tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, GIÁO DỤC Tích hợp, lồng ghép nội dung lí thuyết trong thực hành, thảo luận; kết hợp liên hệ kiến thức, kĩ năng của môn Khoa học tự nhiên với kiến thức, kĩ năng của các … Read more

Blended Learning in Action

Sách gồm 162 trang của tác giả Catlin R. Tucker, Tiffany Wycoff và Jason T. Green (có file pdf và epub full) Blended Learning in Action: A Practical Guide Toward Sustainable Change Shift to blended learning to transform education Blended learning has the power to reinvent education, but transitioning to a blended model is challenging. … Read more

Chú giải thuật ngữ sử dụng trong tài liệu tập huấn chương trình GDPT 2018

Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo … Read more