Change font trong SPSS

Chuyển đổi font chữ nếu muốn nhập label, value có dấu tiếng Việt nhé