Code Python trên vnoi.info

Ghi chú làm việc với vnoi

Get input khi code Python trên https://oj.vnoi.info ta sử dụng cú pháp:

from sys import stdin as f

Sau đó sử dụng biến  f  là một biến đã được trỏ vào file input.

Dữ liệu ra chỉ cần print()

Ví dụ: input có dạng sau:

3
1 4 2 4
3 4 5 2
3 6 4 7

from sys import stdin as f
n = f.readline()
ma = []
for i in f:
    ma.append(list(map(int, i.split())))
print(ma)

Ta có output:

[[1, 4, 2, 4], [3, 4, 5, 2], [3, 6, 4, 7]]

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *