Phụ lục sáng kiến “Ứng dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến trong giảng dạy môn tin học” năm 2018, của ThS. Nguyễn Văn Nghiêm.

Nội dung tài liệu gồm:

  1. Phương pháp dạy học kết hợp (Blended)
  2. Hệ thống dạy học trực tuyến NEOLMS
    2.1. Đăng ký khởi tạo và hướng dẫn sử dụng NEOLMS
    2.2. Hướng dẫn vận hành NEOLMS
  3. Một số hình ảnh minh họa từ lớp học tác giả đã triển khai

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/176jUXGzBUH435nbEK_yYxlC5AXIpbNxQ/view?usp=sharing