Định dạng dữ liệu mail merge

Khi thực hiện trộn thư (mail merge) từ danh sách excel chúng ta dễ gặp trường hợp định dạng ngày tháng năm, định dạng hiển thị số chữ số thập phân,… không như ý. Lưu ý cách định dạng dưới đây để thực hiện.

YouTube player
FormatRecipeEg
Day month Year\@ dd/MM/yyyyFebruary 14, 2021
Day\@ dd14
Month\@ MM02
Five\@ yyyy2021
Hours and minutes\@ HH:mm17:30
Hours, minutes, and seconds\@ HH:mm:ss17:30:15
Number in thousands\# #,##0500,001
Thousands with decimals (3 digits)\# #,##0.0000500,000.789
Vietnamese currency\# #,##0₫500,001₫
Dollar currency\# $#,##0.00$500,000.79
Percentage (multiplied by 100 in Excel)\# 0%97%
Percentages (multiplied by 100 in Excel) with decimals (2 numbers)\# 0.00%96.69%
Percentages (not multiplied by 100 in Excel){={MERGEFIELD_Percent}*100 # 0%}97%
Percentage (not multiplied by 100 in Excel) with decimal (2 numbers){={MERGEFIELD_Percent}*100 \# 0.00%}96.69%
Định dạng field mail-merge