Đánh giá thực trạng giáo dục Việt Nam, tài liệu chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (2002, tr.14) đã khẳng định: “Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới. Chương trình giáo dục còn nặng tính hàn lâm, kinh viện, nặng về thi cử, chưa chú trọng đến tính sáng tạo, năng lực thực hành và hướng nghiệp; chưa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội cũng như nhu cầu của người học; chưa gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu khoa học-công nghệ và triển khai ứng dụng.”

Sau hơn 10 năm, nhận định trên vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Hơn 10 năm qua, dân ta đã phải tốn biết bao nhiêu tiền của cho cải cách giáo dục để mong thoát khỏi cái thực trạng yếu kém ấy, vậy mà sau ngần ấy thời gian, đã có không ít người vinh thân – phì gia nhờ các dự án tiền tỷ về đổi mới giáo dục để rồi… Thật là …!