Khoa học máy tính là lĩnh vực bao gồm tất cả những gì liên quan đến việc nghiên cứu về tính toán. Lập trình chỉ là một phần của khoa học máy tính, đó là cách mà con người ra lệnh cho máy tính thực hiện công việc theo yêu cầu.

Khoa học máy tính là kiến thức cần thiến cho mọi người để biết hiểu biết nguyên lý hoạt động và cách tạo ra các thiết bị công nghệ. Học khoa học máy tính giúp người học hình thành và phát triển tư duy tính toán, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề – điều cần thiết trong cuộc sống đời thường chứ không riêng với giới công nghệ.

Đưa khoa học máy tính vào trường học để học sinh không chỉ là người dùng công nghệ mà sẽ trở thành người tao ra công nghệ.