Hội thảo bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá – xếp hạng các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam.
2. Kinh nghiệm của các nước trong việc thực hiện việc đánh giá – xếp hạng các trường đại học, cao đẳng và vấn đề áp dụng vào thực tiến đánh giá xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.
3. Vấn đề tổ chức quản lý, thực hiện đánh giá – xếp hạng và đảm bảo chất lượng của các trường sau khi được đánh giá – xếp hạng.
4. Đề xuất những giải pháp quản lý, tổ chức, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá – xếp hạng và lộ trình đánh giá – xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.
5. Những vấn đề khác liên quan đến việc đánh giá – xếp hạng các trường đại học, cao đẳng mà đại biểu, các trường quan tâm.

 

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1nPgx84ltkrmeNZ7kUHChPsyOHOnlSLl3/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]