Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ CMCN 4.0

Hội thảo khoa học quốc gia do trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức