Nội dung của Hội thảo tập trung vào ba mảng vấn đề:

1. Phân tích và đánh giá thực tiễn kiểm tra đánh giá giáo dục và dạy học trong nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay.
2. Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc thực hiện kiểm tra và đánh giá trong nhà trường phổ thông.
3. Trao đổi về một số quan niệm lý thuyết về đánh giá và giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả đánh giá giáo dục trong thực tiễn nhà trường phổ thông Việt Nam.

 

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1q20T8ITUoqMkos2_l5qNz-UjEBgPhpGT/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]