Có người vui thú điền viên
Có người mỏi bước truân chuyên hồng trần