Trong cuốn sách “The 7 habits of highly effective” (Bản dịch tiếng Việt: 7 thói quen để thành đạt), tác giả Stephen R. Covey đã bàn về The Circles of Concern and Influence (vòng tròn quan tâm và ảnh hưởng).

Trên cơ sở đó, đầy đủ hơn, “lý thuyết 3 vòng” (The Three circle theory) hay còn gọi là “vòng tròn ảnh hưởng” (The circle of influence) thêm vào circle of control (vòng tròn kiểm soát/ điều khiển). Như vậy lý thuyết 3 vòng (The Three circle theory) có thể mô tả như sau:

Trên thực tế, trong hầu như mọi lĩnh vực, phạm vi quan tâm của ta thường lớn hơn so với phạm vi ta có thể tác động, gây ảnh hưởng. Phạm vi ta có thể làm chủ, kiểm soát, điều khiển được thường nhỏ hơn tất cả.

Để đạt hiệu quả tốt nhất thì cần mở rộng vòng tròn trong cùng – vòng tròn kiểm soát và thu nhỏ vòng tròn ngoài cùng – vòng tròn quan tâm.

Một ví dụ đơn giản về việc tiếp cận thông tin mạng xã hội.
Nếu khả năng kiểm soát thông tin của ta tốt, có tầm ảnh hưởng tốt thì ta sẽ ít bị ảnh hưởng tiêu cực mà thậm chí còn có thể lan toản tích cực đến người khác. Thu nhỏ vòng tròn quan tâm sẽ giúp ta giảm tác động từ những thông tin tiêu cực, không cần quan tâm.