Video kỹ năng với một vài mẹo hay ứng dụng trong cuộc sống:

  • Lọc nước
  • Làm ra lửa
  • Làm muỗng ăn
  • Làm đèn thắp sáng
  • Làm bếp mini
  • Làm chai giữ nhiệt

https://www.youtube.com/watch?v=9nnG1FXaeeI