Phân tích từ nguyên thì từ “nghiên cứu” có nghĩa là tìm hiểu (nghiên) cho đến kỳ cùng (cứu). Từ “nghiên cứu” (động từ) trong tiếng Anh là “research” và tiếng Pháp là “rechercher” đều có cùng một nghĩa đó là tìm kiếm (search, chercher) trở lại (re-). Nói cách khác có thể hiểu một cách tổng quát rằng nghiên cứu là một hoạt động truy tìm (kể cả tìm đi, tìm lại) để biết một cách thấu đáo một điều gì đó. Như vậy nghiên cứu là một hoạt động hết sức quan trọng trong đời sống con người vì rõ ràng muốn làm một điều gì đó cho tốt thì cần phải tìm hiểu kỹ càng những yếu tố liên quan kể cả phải lật đi lật lại vấn đề, lặp đi lặp lại các thăm dò, khảo sát. Nghiên cứu cũng không chỉ dừng ở những cuộc nghiên cứu (research studies) mà còn được thực hiện hàng ngày trong công việc (work), thậm chí cả trong các thú giải trí (hobbies). (Trương Trọng Hoàng)