Nhiều lúc muốn như chí phèo
Động vào là ông ăn vạ
Nợ ông thì ông đòi trả
Chằng thèm màng chuyện thị phi

Thanh cao đạo mạo mà chi
Gạt lừa cả con người thật
Nén lòng khước từ ngọt mật
Giả cười chấp nhận trái ngang

Nhiều khi chỉ muốn lang thang
Nhiều khi cũng muốn chơi sang
Nhiều khi chỉ muốn bình an
Hồng trần là chuyến quá giang

Tình tình tính tính tang tang
Hò hò líu líu xang xang
Bồng bồng bống bống bang bang
Thật lòng chẳng muốn dối gian