Code Python trên vnoi.info

Ghi chú làm việc với vnoi Get input khi code Python trên https://oj.vnoi.info ta sử dụng cú pháp: from sys import stdin as f Sau đó sử dụng biến  f  là một biến đã được trỏ vào file input. Dữ liệu ra chỉ cần print() Ví dụ: input có dạng...

Continue reading...