Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Download sách điện tử (epub) tại đây! Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách...

Continue reading...

Bảy loại tính từ trong tiếng Anh

Bạn dễ dàng xác định “beautiful”, “cute” hay “nice” là những tính từ mô tả trong tiếng Anh, nhưng liệu có biết “many”, “half” cũng là một loại tính từ? 1. Descriptive (tính từ mô tả) Những từ như “beautiful” (đẹp), “cute” (dễ thương), “silly” (ngớ ngẩn), “tall” (cao), “annoying”...

Continue reading...

Ba giai đoạn luyện thi IELTS

Theo thầy giáo Vĩnh Huy, giai đoạn đầu tiên bạn phải củng cố kiến thức nền tảng, sau đó trang bị công cụ luyện IELTS và cuối cùng luyện giải đề. Thầy Vĩnh Huy, ngoài 50 tuổi, từng nhận học bổng chính phủ Australia (AAS) năm 1998, học bổng Fulbright...

Continue reading...

Excel XLOOKUP Function

Summary The Excel XLOOKUP function is a modern and flexible replacement for older functions like VLOOKUP, HLOOKUP, and LOOKUP.  XLOOKUP supports approximate and exact matching, wildcards (* ?) for partial matches, and lookups in vertical or horizontal ranges. Purpose Lookup values in range or array Return value Matching value(s) from...

Continue reading...