Loạt bài này là nội dung lược dịch từ khóa học Learn Python Programming được cung cấp bởi Programiz. Về cơ bản, các bài học được giữ nguyên cấu trúc và nội dung kiến thức theo từng bài. Tuy nhiên, giáo trình có bổ sung một vài phần nhỏ, có thay đổi trình tự một vài chương mục hoặc bài học so với nguyên bản. Đặc biệt giáo trình có bổ sung các ví dụ, bài tập thực hành giúp người học tự kiểm tra và vận dụng kiến thức đã học.

Đây là tài liệu lược dịch, nhiều phần được diễn đạt lại chứ không dịch nguyên bản theo kiểu dịch thuật. Bạn đọc có thể tham khảo bản gốc tại www.programiz.com/python-programming .

Phiên bản Gitbook có tại : https://python.dainganxanh.com

Chương I. SƠ LƯỢC

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu các vẫn đề rất cơ bản của Python nhưng chưa đi vào chi tiết. Nhiều vẫn đề sẽ được trình bày kỹ hơn, sâu hơn ở những chương sau.

Bài 1. Cài đặt môi trường
Bài 2. Từ khóa và định danh
Bài 3. Câu lệnh, khối lệnh và chú thích
Bài 4. Nhập, xuất dữ liệu
Bài 5. Toán tử và lệnh gán
Bài 6. Biến, Hằng
Bài 7. Kiểu dữ liệu
Bài 8. Thao tác với tệp (cơ bản)
Bài 9. Tổng quan về Python
Bài tập chương 1

Chương II. RẼ NHÁNH – LẶP

Bài 10. Cấu trúc rẽ nhánh if…else
Bài 11. Cấu trúc lặp với for
Bài 12. Cấu trúc lặp với while
Bài 13. Lệnh break và continue
Bài tập chương 2

Chương III. HÀM & MODULE

Bài 14. Hàm
Bài 15. Tham số hàm
Bài 16. Đệ quy
Bài 17. Hàm ẩn danh
Bài 18. Biến toàn cục và cục bộ
Bài 19. Module
Bài 20. Package

Chương IV. KIỂU DỮ LIỆU

Bài 21. Dữ liệu kiểu số
Bài 22. Dữ liệu kiểu string
Bài 23. Dữ liệu kiểu list
Bài 24. Dữ liệu kiểu tuple
Bài 25. Dữ liệu kiểu set
Bài 26. Dữ liệu kiểu dictionary

Chương V. TỆP & THƯ MỤC

Bài 27. Đọc và ghi file
Bài 28. Quản lý file và folder

Chương VI. LỖI & NGOẠI LỆ

Bài 29. Ngoại lệ
Lỗi và ngoại lệ trong Python
Bài 30. Xử lý ngoại lệ
Bài 31. Xây dựng ngoại lệ
Ngoại lệ do người dùng tự định nghĩa

Chương VII. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài 32. Lập trình hướng đối tượng
Python Object Oriented Programming
Bài 33. Đối tượng và Lớp
Python Objects and Classes
Bài 34. Kế thừa
Python Inheritance
Bài 35. Đa kế thừa
Python Multiple Inheritance
Bài 36. Nạp chồng toán tử
Python Operator Overloading

Chương VIII. NGÀY – GIỜ

Python datetime
Python strftime()
Python strptime()
Current date and time
Get Current time
Timestamp to datetime
Python time Module
Python sleep()

Chương IX. CHỦ ĐỀ NÂNG CAO

Python Iterators
Python Generators
Python Closures
Python Decorators
Python @property decorator
Python RegEx
Python Examples