Nở làm chi giữa đêm mưa
Sao không đợi sớm mai vừa hừng đông
Ngạt ngào chi hương mưa giông
Tả tơi cánh mỏng nát lòng quỳnh hoa!