Riêng mình trong cõi thẳm sâu
Chẳng mong ai hiểu nỗi sầu riêng mang