Sách: Preparing for Life in a Digital World

Preparing for Life in a Digital World
IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1MMqKNjunk5nV2KZ1k8e0ercSNU0VDH8m/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]

 


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *