Đôi lần chếch choáng men say
Mông lung ẩn hiện đôi mày lá dăm