Shortest but not fastest

Vật lý và cuộc sống – Đường đi ngắn nhất là đường thẳng nhưng đường đi nhanh nhất lại không phải là nó mà là một đường cong mềm mại.

YouTube player