DAINGANXANH.COM

Thẻ: SPSS

  • Các loại thang đo

    Nominal scale Thang đo định danh (còn gọi là danh nghĩa, phân loại). các con số trong thang đo này chỉ dùng để phân loại các đối tượng, chúng không mang ý nghĩa nào khác. Về thực chất thang đo định danh là sự phân loại và đặt tên cho các biểu hiện và ấn định…

  • Dùng phương pháp thống kê nào để xử lý số liệu?

    Để chọn phương pháp phân tích số liệu phù hợp với kiểu số liệu ta có thì trước hết ta phải xác định 3 vấn đề sau: 1. Kiểm nghiệm liên quan đến 1 mẫu, 2 mẫu hay nhiều hơn 2 mẫu? 2. Nếu có hơn 1 mẫu thì chúng có độc lập với nhau hay không?…

  • Change font trong SPSS

    Chuyển đổi font chữ nếu muốn nhập label, value có dấu tiếng Việt nhé