Cái tội hay nói lái, hôm nay đọc báo, thấy bài “Lương không đủ sống” mà cười đau cả bụng!