Theoretical Framework

Xây dựng khung lý thuyết nhé
https://www.youtube.com/watch?v=EcnufgQzMjc