Ngày nhớ, tháng nhớ, năm nhớ
Bao nhiêu dự định ước mơ
Năm nhớ, tháng nhớ, ngày nhớ
Biết em có đợi có chờ…
.