Vị trí...

Thấy hay mà cứ viết rồi lại xóa. Quyết định cuối cùng là để người xem tự ngẫm…