Video Học liệu Công dân số

Video học liệu công dân số được thực hiện dưới dạng micro-learning, mỗi video trình bày rất ngắn gọn về một vấn đề chỉ khoảng 2 đến 5 phút.