Vào device manager
– Chọn universal Serial Bus controllers
– Chọn USB Root Hub bằng chuột phải
– Chọn Properties
– Chọn tab power management
– Bỏ chọn Allow the computer to turn off this device to save power
– Làm lại như thế với tất cả các USB Root Hub còn lại
Sau đó vào Device manager chọn Network adapter, xem cái Blackberry device đã hiện ra chưa, nếu vẫn còn dấu chấm than trong tam giác vàng thì click phải uninstall rồi bấm nút scan device để máy tính nhận lại.