Dẫu thế nào đi nữa

Trái tim vẫn nồng nàn

Dẫu thế nào đi nữa

Cõi lòng đã nát tan