Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính là kỹ thuật nghiên cứu cho phép điều tra viên tìm hiểu những khía cạnh đặc biệt và đáng chú ý của tương tác xã hội. Khác với nghiên cứu định lượng, những kỹ thuật nghiên cứu này mặc dù không giúp khái quát hoá các vấn đề nghiên cứu nhưng […]