Hội thảo bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Trao đổi kinh nghiệm về mô hình đào tạo trực tuyến của các trường (những thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức, đào tạo…)
2. Kinh nghiệm của những nhà quản lý giáo dục về việc tổ chức quản lý, đầu tư sử dụng thiết bị và phần mềm trong đào tạo trực tuyến.
3. Giới thiệu, trao đổi ý kiến của các chuyên gia, kỹ thuật viên trong việc quản lý bài giảng, điều hành diễn đàn…
4. Những giải pháp thực hiện đào tạo trực tuyến trong thời kỳ phát triển, đổi mới giáo dục.

 

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1nynWqrNHFvxyZ-8ue3ex7EjYzRgqUfsw/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]