Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư số 06/2012, ngày 15/02/2012 về việc “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên” thay thế cho Quyết định số 82/2008.
Quy chế hoạt động của trường THPT chuyên quy định chi tiết hơn nhiều vấn đề có một số điểm đáng chú ý:

  • Việc Tổ chức theo dõi việc học tập của các cựu học sinh, hỗ trợ việc tổ chức và hoạt động câu lạc bộ cựu học sinh được đưa vào nhiệm vụ của trường chuyên và Tổ Văn phòng “Theo dõi, hỗ trợ hoạt động của tổ chức các cựu học sinh trường chuyên”.
  • Về quy mô, tổng số học sinh các lớp chuyên chiếm tối thiểu 2% số học sinh THPT của tỉnh.
  • Trường chuyên Được liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục, được mời chuyên gia trong và ngoài nước….
  • Sau 5 năm thành lập phải có ít nhất 40% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn được đào tạo từ thạc sĩ trở lên
  • Ngoài các tổ chuyên môn, hiệu trưởng trường chuyên có thể thành lập bộ phận quản lý công tác nghiên cứu khoa học.
  • Quy định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
  • Giáo viên trường chuyên “Hàng năm có ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc một sáng kiến kinh nghiệm”.