Hình ảnh "tư tác" Quảng Nam, Đà Nẵng

Ra hội thảo lần này có một món quà thú vị: báo cáo đầu tiên trong phiên toàn thể, bài báo được đặt đầu tiên trong Kỷ yếu, và… lại必利勁 còn được đăng trên tạp chí có ISSN nữa. Sau Hội thảo tự thưởng bằng một chuyến phượt về Mỹ Sơn … Thanks for all! [embpicasa id=”6007918033287033505″]